Navigácia

 • Prijímacie skúšky do prvého ročníka

  Riaditeľstvo Gymnázia, Štúrova 16, Želiezovce oznamuje, že v  školskom roku 2018/2019 sa na tunajšej škole otvára jedna trieda prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu riadneho denného štúdia - všeobecné zameranie 7902 J gymnázium. Do jednej triedy prvého ročníka možno prijať najviac 25 uchádzačov, ktorí získali nižšie stredné vzdelanie (25 žiakov 9. ročníka základných škôl).

  Kritériá pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka štvorročného  štúdia v študijnom odbore 7902 J gymnázium si môžete pozrieť TU.

 • Televízna reportáž o škole

 • Staň sa súčasťou GYMZELu!

  Si deviatak a chceš patriť do šikovného kolektívu mladých ľudí?

  Želiezovské Gymnázium Ti ponúka štúdium v škole s bohatou históriou a výbornými výsledkami svojich žiakov v oblasti vzdelávania, športu či kultúry. Pre nás nebudeš len kusom v celku. Samozrejmosťou je individuálny prístup, otvorená a úprimná komunikácia medzi žiakmi a učiteľmi, vytvorenie priestoru na tvorivé vyučovanie v zrekonštruovaných triedach a odborných učebniach. Modernizáciu vyučovania zabezpečuje digitálna a interaktívna technológia. Športovci sa potešia dobre vybaveným posilňovniam, na načerpanie inšpirácií poslúži novovybudovaná knižnica spojená so študovňou, v IT znalostiach sa zdokonalíš v informatickej učebni. Keďže v našej škole sa vzdeláva najmä pre život, realizujeme výlety a exkurzie do zahraničia (Poľsko, Anglicko, Škótsko ai.) a prostredníctvom medzinárodných projektov nadväzujeme nové priateľstvá so žiakmi z krajín, ako napríklad Poľsko, Dánsko či Česko.

  Ak máš chuť na sebe pracovať, dobre sa pripraviť na vysokoškolské štúdium a prežiť 4 roky na strednej škole, kde vždy budeš mať dvere otvorené, čakáme Ťa na prijímacich skúškach, ktoré sa uskutočnia 14. mája a 17. mája 2018 o 7:30 v budove školy. Tešíme sa na Teba.

 • Návšteva divadelného predstavenia

  Žiaci nášho gymnázia sa dňa 23. 02. 2018 zúčastnili divadelného predstavenia Elity v novej budove SND. Divadelnú hru zrežíroval český režisér Jiří Havelka v spolupráci s celým kolektívom tvorcov a v neposlednom rade s poradcami z Ústavu pamäti národa. Dej inscenácie Elity  sa odohráva v konšpiračnom byte. Pred príchodom prvých návštevníkov sa doň nainštalujú mikrofóny a potom sa môže všetko začať. Agenti sa striedajú, prichádzajú z rôznych strán a s rôznymi úlohami. Raz treba pritlačiť na herečku, ktorá nie a nie podpísať spoluprácu. Inokedy vypočúvať matku, ktorej syna roztrhali psy na hraniciach. Občas treba utužiť vzťahy s už dobre zabehnutými agentmi, potom zas využiť ľudské nešťastie vo svoj prospech. Inscenácia je najadresnejšia v epilógu. Konšpiračný byt nahradilo moderné televízne štúdio. Starí známi si oholili fúzy, prezliekli saká, popíjajú šampanské a riadia krajinu. V odpovediach na ostré otázky moderátorky svoju minulosť popierajú, banalizujú alebo sa drzo označujú za obete. Divadelná inscenácia Elity núti diváka zamyslieť sa nad podstatou moci, vládnutia a procesom prechodu z jedného režimu a spoločenského usporiadania do druhého. K hodnotnému umeleckému zážitku prispeli aj skvelé herecké výkony T. Pauhofovej, D. Heribana, E. Vášáryovej, R Autnera, A. Bártu, E. Horvátha.

 • Krajské kolo olympiády v ruskom jazyku

  Dňa 16. februára 2018 sa Rebeka Hrncsjárová, žiačka IV. ročníka zúčastnila Krajského kola olympiády v ruskom jazyku. V rámci tejto súťaže naša žiačka absolvovala  náročný test z kulturológie, počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, prácu s obrázkami a v poslednej časti súťaže ústne prezentovala svoje jazykové schopnosti a komunikačné zručnosti k jednotlivým konverzačným témam.

  V tejto náročnej súťaži naša žiačka Rebeka Hrncsjárová získala krásne 2. miesto. Srdečne blahoželáme k významnému úspechu a ďakujeme za reprezentáciu školy na tejto súťaži.

 • Krajské kolo olympiády ľudských práv

  Dňa 8. februára 2018 sa na Gymnáziu vo Vrábľoch uskutočnilo Krajské kolo olympiády ľudských práv, ktorého sa zúčastnila aj študentka nášho gymnázia Jana Szalayová. Olympiáda ľudských práv je súťažou, ktorá je dobrovoľnou, záujmovou činnosťou študentov stredných škôl a jej obsah a formy jej realizácie sú zamerané na vedomosti, zručnosti a postoje žiakov z oblasti ľudských práv, demokratických zásad a princípov právneho štátu.  Krajské kolo tejto súťaže vždy preverí  vedomosti súťažiacich  v dvoch disciplínach.  V prvom kole naša žiačka spolu s ostatnými absolvovala písomný test. V druhom kole si súťažiaci vylosovali prípadovú situáciu z oblasti ľudských práv, na ktorú museli reagovať a diskutovať o nej. Janke Salayovej, žiačke IV. ročníka  ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy na tejto súťaží a za získanie titulu úspešný riešiteľ.

 • Krajské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

  Dňa 7. februára 2018 sa uskutočnilo krajské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Našu školu reprezentovala Jadranka Repková, žiačka IV. ročníka, ktorá súťažila v kategórii A (žiaci 3., 4., a 5. ročníkov SŠ).  Naša žiačka absolvovala prvé kolo súťaže, ktoré bolo zamerané najmä na čítanie s porozumením a aplikáciu teoretických vedomostí do tvorivých úloh a do druhého kola sa neprebojovala.

  Jadranke Repkovej ďakujeme za dôslednú, zodpovednú prípravu a za vzornú reprezentáciu školy. 

 • Deň otvorených dverí 2018

  Milí deviataci!

  ĎAKUJEME  Vám veľmi pekne za účasť na  DNI OTVORENÝCH DVERÍ 2018, ktorý sa uskutočnil dňa 01. februára 2018 v budove školy.

 • Deň otvorených dverí

 • Stužková slávnosť - IV. ročník

  Do galérie Stužková slávnosť - IV. ročník boli pridané fotografie.

 • Pozvánka na rodičovské združenie

  Riaditeľ Gymnázia, Štúrova 16, Želiezovce pozýva zákonných zástupcov žiakov na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 25. januára 2018 o 16.00 hod.  v priestoroch školy.

                                                                                                                       Mgr. Milan Bukoven, riaditeľ školy

 • Oznámenie o organizácii vianočných prázdnin

  Vianočné prázdniny začínajú dňom 23. decembra 2017 a končia 5. januára 2018. Vyučovanie po vianočných prázdninách sa začína v pondelok  8. januára 2018.

 • Vianoce

 • Vianočný program 2017

  Do galérie Vianočný program 2017 boli pridané fotografie.

 • Školské kolo olympiády ľudských práv

  Dňa 5. decembra 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády ľudských práv. Školského kola sa zúčastnilo 25 žiakov, ktorí si preverili svoje vedomosti a zručnosti v dvoch disciplínach. Prvou bol písomný test, ktorý preveril vedomosti študentov z ľudskoprávnej oblasti. V druhej disciplíne si žiaci vylosovali prípadovú situáciu z oblasti ľudských práv, na ktorú museli reagovať a diskutovať o nej. 

  Všetky tieto disciplíny najlepšie zvládla Jana Szalayová - žiačka IV. ročníka.  Blahoželáme! 

 • Finančna gramotnosť - prednáška

  Dňa  8. decembra 2017   žiaci IV. ročníka absolvovali ďalšiu zo série prednášok z oblasti finančníctva. Prednášku na tému Plánovanie osobných a rodinných financií  prezentoval Ing. Milan Kalmacai, finančný poradca, kouč z Akadémie Rozvoja Levice. V rámci tejto prednášky sa študenti dozvedeli čo rozumieme pod pojmom osobné financie, aké informácie musia mať pred plánovaním osobných financií a ako je potrebné postupovať pri tvorbe rodinného rozpočtu.

  Prednášajúcemu ďakujeme za nové a praktické informácie.

 • Angličtinár roka

  Dňa 30. novembra 2018 na našej škole prebehla medzinárodná online jazyková súťaž Best in English (Angličtinár roka) 2017/2018. Táto súťaž každoročne prebieha formou online testu, v ktorom si študenti môžu overiť svoje vedomosti nielen v oblasti gramatiky ale i čítania a počúvania s porozumením v anglickom jazyku na úrovni . Na vyplnenie testu má študent k dispozícií 60 minút, pričom okrem správnosti odpovedí sa berie do úvahy i výsledný čas potrebný na dokončenie testu. V tomto školskom roku  sa súťaže zúčastnilo 11 študentov našej školy, ktorí si mohli porovnať svoje vedomosti s ďalšími súťažiacimi v Európskej únií a okolitých štátoch .Test trval 60 minút a po jeho odoslaní sa študent okamžite dozvedel svoj dosiahnutý výsledok. Výsledky tohoročnej súťaže budú zverejnené do dvoch týždňov. Výsledky v rámci našej školy sú: 1. Dominika Pavláková – III.ročník - (84/98 bodov), 2.Sebastián Strýček – III.ročník - (83,5/98 bodov), 3. Ondrej Šánta – III.ročník - (79/ 98 bodov). Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a prajeme veľa úspechov pri ďalšom štúdiu anglického jazyka.

 • Červené stužky

  Do celoslovenskej kampane Červené stužky sa naša škola zapája už niekoľko rokov . Zapojila sa i do jedenásteho ročníka pod vedením Mgr.Nikolett Čudaiovej. Projekt prebiehal na našej škole tento rok opäť komplexne a to od septembra 2017, kedy sme sa vlastne oficiálne prihlásili a zapojili do kampane Červené stužky. Počas prebiehajúcej kampane našu školu navštívila MUDr. Adriana Czigányiová, MPH – pani doktorka  z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Levice. Pri tejto príležitosti si pre našich študentov pripravila odbornú prednášku na tému:  Červená stužka - HIV /AIDS . V rámci prednášky žiaci boli oboznámení so vznikom kampane Červená stužka, s postupným historickým vývojom ochorenia HIV/AIDS, s možnosťami nákazy vírusom HIV, s príznakmi choroby AIDS a s aktuálnymi štatistickými údajmi evidencie tohto ochorenia. Žiaci  III. ročníka vytvorili plagát kampane, ktorý  sme umiestnili na viditeľnom mieste školy.

  Dňa 29. novembra 2017  sme na nádvorí  školy vytvorili živú červenú stužku. Potom vo všetkých ročníkoch prebehlo školenie na podporu boja proti AIDS a HIV pod vedením študenta IV. ročníka Zsolta Gerháta, ktorý si pripravil pre svojich spolužiakov prednášku na tému HIV/AIDS na Slovensku - prevencia.   Po prednáške žiakom boli premietnuté tieto filmy: Rovnaké srdcia – žiaci III. ročníka, Denník basketbalistu – žiaci IV. ročníka. .

 • Výchovno-vzdelávacia exkurzia do Viedne

  Výchovno-vzdelávacia exkurzia do Viedne sa uskutočnila 28.11.2017. Účastníkmi exkurzie boli žiaci našej školy a ich rodičia. Cieľom exkurzie bolo zoznámiť sa s kultúrno-historickými pamätihodnosťami nemecky hovoriacej krajiny. Účastníci  absolvovali prehliadku múzea F. Hundertwassera,  následne si prezreli obytnú budovu, ktorú navrhol tento svetoznámy umelec. Prehliadku historickej časti mesta sme začali na námestí  Sv. Štefana, kde sme kde sme navštívili dóm gotický Sv. Štefana. Pokračovali sme prehliadkou centra k morovému stĺpu zo 17. storočia a potom sme absolvovali prehliadku Hofburgu – niekdajšieho sídla cisárov Rakúsko -Uhorska.  Na námestí hrdinov – Heldenplatz sme sa zoznámili s životom a zásluhami Eugena Františka, princa savojského,  ktorý je považovaný za jedného z najväčších politikov, vojvodcov a „turkobijcov.“ Cestou na najväčšie vianočné trhy vo Viedni pred starobylou radnicou sme si pozreli budovu parlamentu, historické hradné divadlo a urobili sme si prechádzku v krásnom zámockom parku – Volksgarten. Na záver exkurzie sme navštívili najznámejšie viedenské námestie – Maria Theresien- Platz a obhliadli architektonicky zaujímavú budovu historického múzea. Počasie nám prialo, bol slnečný deň a aj vďaka tomu sme absolvovali dlhé  prechádzky v dobrej nálade. Exkurzia prispela k rozšíreniu vedomostí účastníkov o kultúre susednej krajiny, poskytla rodičovskej verejnosti možnosť nahliadnuť do priebehu mimoškolskej práce žiakov a učiteľov. Prínosom pre žiakov bola aj možnosť využiť svoje cudzojazyčné kompetencie.

 • Doba bronzová - odborná prednáška

  Dňa 24. novembra 2017 žiaci našej školy absolvovali odbornú prednášku na tému Doba bronzová na Slovensku.  Mgr. Peter Tóth, PhD., z katedry archeológie Univerzity Komenského v Bratislave študentom vysvetlil čo je archeológia, čím sa zaoberá a čo je jej podstatou.  Zároveň žiakom predstavil  výsledky a zaujímavé nálezy pochádzajúce z archeologického výskumu realizovaného na pravekom nálezisku Vráble – Fidvár. Mgr. Pavol Jelínek, PhD., zamestnanec  Slovenského archeologického a historického inštitútu, formou prezentácie žiakom predstavil duchovný život a rituály, ktoré praveký človek praktizoval v dobe bronzovej.  V závere vystúpil Stanislav Manca, ktorý žiakom predstavil  svoj nový dokumentárny  film  Doba bronzová.  Tento dokument pozostáva z troch častí. Prvá časť pojednáva o objavení pravekého sídliska; druhá časť sa venuje remeslám typickým pre danú dobu a tretia čas poskytuje ucelený obraz o duchovnom živote a rituáloch človeka doby bronzovej.

  Veríme, že žiaci si z odborných prednášok a premietaného filmu  odniesli nové a zaujímavé informácie o živote človeka v dobe bronzovej. Pánom Mgr. P. Tóthovi, PhD., Mgr. P. Jelínkovi, PhD.  a S. Mancovi ďakujeme za  nové poznatky a za prezentáciu  nového historického dokumentárneho filmu.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce
  Štúrova 16, 937 01 Želiezovce
 • Riaditeľ školy - Mgr. Milan Bukoven: 036/7712369
  Hospodárka školy - Vilma Csicsmanová: 036/7712360

Fotogaléria