Navigácia

 • Angličtinár roka

  Dňa 30. novembra 2018 na našej škole prebehla medzinárodná online jazyková súťaž Best in English (Angličtinár roka) 2017/2018. Táto súťaž každoročne prebieha formou online testu, v ktorom si študenti môžu overiť svoje vedomosti nielen v oblasti gramatiky ale i čítania a počúvania s porozumením v anglickom jazyku na úrovni . Na vyplnenie testu má študent k dispozícií 60 minút, pričom okrem správnosti odpovedí sa berie do úvahy i výsledný čas potrebný na dokončenie testu. V tomto školskom roku  sa súťaže zúčastnilo 11 študentov našej školy, ktorí si mohli porovnať svoje vedomosti s ďalšími súťažiacimi v Európskej únií a okolitých štátoch .Test trval 60 minút a po jeho odoslaní sa študent okamžite dozvedel svoj dosiahnutý výsledok. Výsledky tohoročnej súťaže budú zverejnené do dvoch týždňov. Výsledky v rámci našej školy sú: 1. Dominika Pavláková – III.ročník - (84/98 bodov), 2.Sebastián Strýček – III.ročník - (83,5/98 bodov), 3. Ondrej Šánta – III.ročník - (79/ 98 bodov). Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a prajeme veľa úspechov pri ďalšom štúdiu anglického jazyka.

 • Červené stužky

  Do celoslovenskej kampane Červené stužky sa naša škola zapája už niekoľko rokov . Zapojila sa i do jedenásteho ročníka pod vedením Mgr.Nikolett Čudaiovej. Projekt prebiehal na našej škole tento rok opäť komplexne a to od septembra 2017, kedy sme sa vlastne oficiálne prihlásili a zapojili do kampane Červené stužky. Počas prebiehajúcej kampane našu školu navštívila MUDr. Adriana Czigányiová, MPH – pani doktorka  z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Levice. Pri tejto príležitosti si pre našich študentov pripravila odbornú prednášku na tému:  Červená stužka - HIV /AIDS . V rámci prednášky žiaci boli oboznámení so vznikom kampane Červená stužka, s postupným historickým vývojom ochorenia HIV/AIDS, s možnosťami nákazy vírusom HIV, s príznakmi choroby AIDS a s aktuálnymi štatistickými údajmi evidencie tohto ochorenia. Žiaci  III. ročníka vytvorili plagát kampane, ktorý  sme umiestnili na viditeľnom mieste školy.

  Dňa 29. novembra 2017  sme na nádvorí  školy vytvorili živú červenú stužku. Potom vo všetkých ročníkoch prebehlo školenie na podporu boja proti AIDS a HIV pod vedením študenta IV. ročníka Zsolta Gerháta, ktorý si pripravil pre svojich spolužiakov prednášku na tému HIV/AIDS na Slovensku - prevencia.   Po prednáške žiakom boli premietnuté tieto filmy: Rovnaké srdcia – žiaci III. ročníka, Denník basketbalistu – žiaci IV. ročníka. .

 • Doba bronzová - odborná prednáška

  Dňa 24. novembra 2017 žiaci našej školy absolvovali odbornú prednášku na tému Doba bronzová na Slovensku.  Mgr. Peter Tóth, PhD., z katedry archeológie Univerzity Komenského v Bratislave študentom vysvetlil čo je archeológia, čím sa zaoberá a čo je jej podstatou.  Zároveň žiakom predstavil  výsledky a zaujímavé nálezy pochádzajúce z archeologického výskumu realizovaného na pravekom nálezisku Vráble – Fidvár. Mgr. Pavol Jelínek, PhD., zamestnanec  Slovenského archeologického a historického inštitútu, formou prezentácie žiakom predstavil duchovný život a rituály, ktoré praveký človek praktizoval v dobe bronzovej.  V závere vystúpil Stanislav Manca, ktorý žiakom predstavil  svoj nový dokumentárny  film  Doba bronzová.  Tento dokument pozostáva z troch častí. Prvá časť pojednáva o objavení pravekého sídliska; druhá časť sa venuje remeslám typickým pre danú dobu a tretia čas poskytuje ucelený obraz o duchovnom živote a rituáloch človeka doby bronzovej.

  Veríme, že žiaci si z odborných prednášok a premietaného filmu  odniesli nové a zaujímavé informácie o živote človeka v dobe bronzovej. Pánom Mgr. P. Tóthovi, PhD., Mgr. P. Jelínkovi, PhD.  a S. Mancovi ďakujeme za  nové poznatky a za prezentáciu  nového historického dokumentárneho filmu.

 • Červená stužka - HIV /AIDS

  Dňa 23. novembra 2017 našu školu navštívila MUDr. Adriana Czigányiová, MPH – pani doktorka   z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Levice. Pri tejto príležitosti si pre našich študentov pripravila odbornú prednášku na tému:  Červená stužka - HIV /AIDS . V rámci prednášky žiaci boli oboznámení so vznikom kampane Červená stužka, s postupným historickým vývojom ochorenia HIV/AIDS, s možnosťami nákazy vírusom HIV, s príznakmi choroby AIDS a s aktuálnymi štatistickými údajmi evidencie tohto ochorenia.

  Pani doktorke MUDr. A. Czigányiovej, MPH ďakujeme za odbornú prednášku a aktuálne informácie.

 • Medzinárodný deň študentstva a deň boja za slobodu a demokraciu

  Dňa 16. novembra 2017 sme si na našej škole pripomenuli  Medzinárodný deň študentstva a deň boja za slobodu a demokraciu.  Na úvod sa k žiakom školy prihovoril pán riaditeľ Mgr. Milan Bukoven. Potom žiačky IV. ročníka Michaela Martincová a Ľubica Turčeková  formou prezentácie spolužiakom pripomenuli históriu a význam udalostí 17. novembra 1989. Po prezentácií si pozornosť žiakov otestovali aj zábavným kvízom. Vyvrcholením tohto dňa bol zábavný program žiakov IV. ročníka, v ktorom nám ostatným ukázali svoje všestranné nadanie a príjemne sme sa všetci pobavili. Ďakujeme.

 • Poďakovanie

  Milí deviataci!

  ĎAKUJEME  Vám veľmi pekne za účasť na  DNI OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa uskutočnil dňa 16.novembra 2017 v budove školy.

  Fotografie z tohto výnimočného dňa si môžete pozrieť práve TU.

 • POZVÁNKA NA DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

 • Televízna reportáž o škole

 • Staň sa súčasťou GYMZELu!

  Si deviatak a chceš patriť do šikovného kolektívu mladých ľudí?

  Želiezovské Gymnázium Ti ponúka štúdium v škole s bohatou históriou a výbornými výsledkami svojich žiakov v oblasti vzdelávania, športu či kultúry. Pre nás nebudeš len kusom v celku. Samozrejmosťou je individuálny prístup, otvorená a úprimná komunikácia medzi žiakmi a učiteľmi, vytvorenie priestoru na tvorivé vyučovanie v zrekonštruovaných triedach a odborných učebniach. Modernizáciu vyučovania zabezpečuje digitálna a interaktívna technológia. Športovci sa potešia dobre vybaveným posilňovniam, na načerpanie inšpirácií poslúži novovybudovaná knižnica spojená so študovňou, v IT znalostiach sa zdokonalíš v informatickej učebni. Keďže v našej škole sa vzdeláva najmä pre život, realizujeme výlety a exkurzie do zahraničia (Poľsko, Anglicko, Škótsko ai.) a prostredníctvom medzinárodných projektov nadväzujeme nové priateľstvá so žiakmi z krajín, ako napríklad Poľsko, Dánsko či Česko.

  Ak máš chuť na sebe pracovať, dobre sa pripraviť na vysokoškolské štúdium a prežiť 4 roky na strednej škole, kde vždy budeš mať dvere otvorené, čakáme Ťa 16. novembra 2017 o 9:00 v budove školy. Tešíme sa na Teba.

 • Mladý prekladateľ 2017

  Dňa 10. novembra 2017 sa v aule UKF v Nitre uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Mladý prekladateľ 2017. Súťaž je určená študentom stredných škôl a gymnázií, ktorí si chcú reálne vyskúšať prácu prekladateľa a konfrontovať si svoje jazykové schopnosti a prekladateľské zručnosti so študentmi z iných škôl. Piaty ročník Mladého prekladateľa ponúkol súťaž v preklade z piatich svetových jazykov: španielčiny, francúzštiny, ruštiny, nemčiny a angličtiny do slovenčiny. Novinkou bola kategória titulkovania z angličtiny, ktorá si hneď získala svojich priaznivcov. Tento rok sa súťaž rozšírila aj geograficky, participovali na nej študenti nielen z Nitrianskeho ale aj Trnavského kraja.

  Hlavnou témou tohtoročného Mladého prekladateľa bola Tolerancia: spoločenská a politická, názorová a rasová, tolerancia medzi národmi, tolerancia k inakosti a tolerancia ako rešpekt ku komunikačnému partnerovi. Tieto podoby tolerancie boli prítomné v poviedkach a textoch určených na preklad.

  Piaty ročník súťaže opäť zaznamenal rekordný počet záujemcov, porota dostala až 305 prekladov z 20 škôl (pre porovnanie: 1. ročník súťažilo 24 študentov z 8 škôl, 2. ročník 76 študentov z 12 škôl, 3. ročník takmer 100 študentov z 13 škôl, 4. ročník 172 zo 14 škôl). Naši žiaci  sa s radosťou a zvedavosťou zapojili do tejto súťaže. Motiváciou pre nich boli aj úspechy, ktoré sme dosiahli v predchádzajúcich ročníkoch. Svoje kompetencie a kreativitu si vyskúšali:

  • v anglickom jazyku – Laura Pólyová, Dominika Pavláková III. ročník, Pavla Rotíková, Mária Nováková IV. ročník,
  • v nemeckom jazyku  – Linda Szabóová III. ročník,
  • v ruskom jazyku –  Pavla Rotíková  IV. ročník.

  Našim „mladým prekladateľom“ ďakujeme za šírenie dobrého mena školy a všetkým prajeme veľa podobných úspechov a radosť z učenia sa cudzích jazykov.               

 • Školské majstrovstvá okresu v zrýchlenom šachu

  Dňa 9. novembra 2017 sa na Základnej škole, Saratovská 43 v Leviciach konali školské majstrovstvá okresu žiakov a žiačok ZŠ a SŠ v zrýchlenom šachu.  Šach (z peržštiny شاه - šáh, kráľ; prenesene: kráľovská hra) je deterministická strategická hra s úplnou informáciou pre dvoch hráčov, v ktorej o výsledku rozhodujú taktické a strategické schopnosti hráčov a ich pozornosť a sústredenie. Cieľom hry je dať súperovi mat. Má v sebe prvky umenia, vedy a športu. Šach rozvíja logické myslenie a cvičí pamäť.

  Na školských majstrovstvách sa tato kráľovská hra hrala podľa švajčiarskeho systému na 7 kôl s hracím tempom 2 x 10 min. na partiu, bez zapisovania ťahov. Našu školu v tejto súťaži reprezentovali títo žiaci: Igor Matuška, ktorý  sa umiestnil na 8. mieste a Xin Ping Xia, ktorý skončil na 5. mieste.  Žiakom blahoželáme k významnému úspechu a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 • Prednáška na tému: Efektívna prevencia šikanovania

  V rámci prevencie šikanovania sa dňa 25.10.2017 uskutočnila na našej škole so žiakmi III. ročníka prednáška so psychologičkou Mgr. Ľubicou Špaňovou z Centra pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie Levice. Prednáška bola zameraná na efektívnu prevenciu šikanovania na škole založenú na kombinácii overených existujúcich programov, efektívnych zložiek z praxe a vzdelávacieho procesu v škole. Aktivity so žiakmi boli nasmerované na reflektovanie seba samého, harmonický rozvoj osobnosti a spôsoby riešenia problémov spojených so šikanou.

 • Odborná prednáška z oblasti financií

  Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. Národný štandard finančnej gramotnosti určuje, akými poznatkami, zručnosťami a skúsenosťami majú žiaci disponovať, aby mohli nepretržite rozširovať svoje vedomosti o osobných financiách podľa toho, ako sa budú meniť ich zodpovednosti a príležitosti.

  K zvyšovaniu úrovne finančnej gramotnosti žiakov IV. ročníka  prispela aj odborná prednáška na tému Finančný trh a finančné plánovanie Ing. Milana Kalmancaia z Akadémie rozvoja Levice, ktorá sa uskutočnila dňa 27. októbra 2017.

  Ďakujeme za sprostredkované informácie a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

 • Medici za zdravie žien

  Cieľom projektu “Medici za zdravie žien”, ktorá sa koná v spolupráci s Ligou boja proti rakovine, bolo priblížiť dievčatám dôležitosť návštevy gynekologickej ambulancie a dodržiavať pravidelnosť preventívnych prehliadok.  Študentky medicíny z Martina sa dňa 10.10.2017 pokúsili našim študentkám priblížiť dôležitosť prvej gynekologickej prehliadky, vysvetliť menštruačný cyklus, samovyšetrenie prsníka ale hlavne poukázať na riziko  rakoviny prsníka a krčka maternice. Rakovina krčka maternice je v celosvetovom meradle druhým najčastejším zhubným nádorom u žien. Ročne ich na ňu vo svete ochorie približne pol milióna, na Slovensku pribudne každoročne 600 žien s týmto ochorením, takmer 200 ich zomrie. Preto je dôležité, aby ženy včas rozpoznali svoje zdravotné riziká a to sa im podarí jedine pravidelnou návštevou gynekologickej ambulancie. Ďakujeme Laure Dubovej, našej bývalej študentke za vynikajúcu prednášku a želáme jej veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

 • Projekt EPAS - Ambasádorská škola Európskeho parlamentu

  V tomto školskom roku sa na našej škole bude realizovať projekt EPAS - Ambasádorská škola Európskeho parlamentu. Cieľom projektu je zvýšiť povedomie mladých ľudí o Európskej únii, podnietiť zvýšenie ich záujmu o európske dianie i o aktívne zapájanie sa doň, vrátane vyššej účasti mladých na eurovoľbách v roku 2019. V rámci projektu v priestoroch školy žiaci spoločne vytvoria informačné miesto o EÚ, ktoré bude sprostredkovávať poznatky o EÚ prostredníctvom brožúr, internetových odkazov a pod., budú organizovať  rôzne aktivity s tematikou EÚ.  Aktivity školy budú hodnotené odbornou komisiou v mesiacoch máj – jún 2018.  

  Po skončení projektu škola môže získať titul Ambasádorská škola Európskeho parlamentu a zapojeným žiakom bude ponúknutá cesta do Štrasburgu v rámci programu Euroscola alebo v rámci Európskeho stretnutia mládeže (EYP - European Youth Event).

 • KOŽAZ 2017

  V termíne od 25.09 - 27.09. 2017 sa žiaci tretieho ročníka nášho gymnázia zúčastnili 3-dňového kurzu ochrany  života  a zdravia, ktorý sa tento rok konal na Počúvadle. Kurz bol pod vedením N. Čudaiovej a V. Menčíkovej a bol vyvrcholením procesu formovania vlasteneckého povedomia žiakov, dotvárania zručností a návykov o ochrane života človeka a jeho zdravia. Cieľom obsahového zamerania kurzu bolo rozšíriť vedomosti žiakov, precvičiť ich požadované zručnosti a prehĺbiť návyky z učiva ochrany života a zdravia. Obsah kurzu tvorila teoretická príprava, praktický výcvik a mimo vyučovacia záujmová činnosť žiakov. Prvý deň sa začal pohybom v prírode a dlhou prechádzkou okolo Počúvadlianskeho jazera. V popoludňajších hodinách sa konali prednášky z oblasti zdravotnej prípravy, kde si žiaci okrem teoretickej prípravy mali možnosť vyskúšať nadobudnuté znalosti a vedomosti v praxi. V skupinách simulovali zranenia horných a dolných končatín a podávali prvú pomoc pri padnutí do bezvedomia. Ďalšou prednáška bola venovaná protipožiarnej ochrane, ktorú viedol študent štvrtého ročníka Lukáš Zeleňanský. Ako aktívny požiarny dobrovoľník má skúsenosti z tejto oblasti a preto bol pre náš kurz veľkým a pozitívnym prínosom. Poučil žiakov ako predchádzať požiarom a ako sa správať v prípade ohrozenia. Večer patril zábavným programom a spoločenským hrám. Druhý deň sme sa snažili prežiť aktívne a poukázať na pozitíva zdravého pohybu v prírode. Ráno sme začali 3km behom a rozcvičkou, po ktorej nasledoval výstup na Sitno. Výstupom na Sitno sa nám podarilo náš cieľ splniť, študenti zistili, že pohybom odbúrali zo seba stres a hormón šťastia im priniesol uvoľnenosť, čo pozitívne ovplyvnilo ich duševný stav.V popoludňajších hodinách sme sa teoreticky vzdelávali v oblasti civilnej ochrany a večer už patril zábave, spoločenským hrám a opekačke. Krásne počasie, ktoré nás celé tri dni sprevádzalo sme využili aj posledný deň na dlhú prechádzku a zosumarizovaniu všetkého, čo sme sa za posledné dni naučili. V popoludňajších hodinách sme sa s dobrým pocitom rozlúčili s nádhernou prírodou v oblasti Počúvadla a už nás čakala cesta domov.

  Kurz prebehol podľa vopred vypracovaného časového harmonogramu a žiaci dodržiavali  ustanovenia školského poriadku.

  Fotografie z kurzu si môžete pozrieť tu.

 • Regionálne kolo súťaže Župná Kalokagatia - Mladý záchranár

  Dňa 21.09. 2017 sa na Duchonke pri Topolčanoch uskutočnilo regionálne kolo súťaže Župna Kalokagatia - Mladý záchranár 2017. Našu školu na tejto súťaži reprezentovali  žiaci Ondrej Šanta, Karla Labátová, Zsolt Gerhát, Lukáš Zeleňanský, Monika Melichová a náhradník Rebeka Hrncsjarová. Na 2800 metrovej náročnej trati okolo Vodnej nádrže Duchonka naše družstvo absolvovalo šesť stanovíšť, na ktorých museli preukázať svoje vedomosti z oblasti, dopravy, štátu a práva, ekonómie, histórie, geografie, športu, prevencie drogových závislostí, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, topografie, civilnej obrany, prvej pomoci. Zo športových disciplín absolvovali streľbu zo vzduchovky, rúčkovanie na lane a hod granátom na cieľ. V regionálnom kole tejto náročnej súťaže naše družstvo skončilo na šiestom mieste. Žiakom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • Pozvánka na rodičovské združenie

  Riaditeľ Gymnázia, Štúrova 16, Želiezovce pozýva zákonných zástupcov žiakov na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 28. septembra 2017 o 16.00 hod.  v priestoroch školy.

                                                                                                                              Mgr. Milan Bukoven, riaditeľ školy

 • Otvorenie školského roka 2017/2018

  Milí študenti,

  pozývame  Vás na slávnostné otvorenie školského roka, ktoré sa uskutoční dňa 04. septembra 2017 o 8:00 hodine v budove školy. 

  Tešíme sa na Vás.                                                                              

                                                                                         Mgr. Milan Bukoven, riaditeľ školy

 • Letné prázdniny

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce
  Štúrova 16, 937 01 Želiezovce
 • Riaditeľ školy - Mgr. Milan Bukoven: 036/7712369
  Hospodárka školy - Vilma Csicsmanová: 036/7712360

Fotogaléria