Navigácia

 • Prijímacie skúšky do prvého ročníka

  Riaditeľstvo Gymnázia, Štúrova 16, Želiezovce oznamuje, že v  školskom roku 2018/2019 sa na tunajšej škole otvára jedna trieda prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu riadneho denného štúdia - všeobecné zameranie 7902 J gymnázium. Do jednej triedy prvého ročníka možno prijať najviac 25 uchádzačov, ktorí získali nižšie stredné vzdelanie (25 žiakov 9. ročníka základných škôl).

  V prípade nenaplnenia minimálneho počtu žiakov ako stanovuje  platná legislatíva (17 žiakov) sa trieda prvého ročníka neotvorí.

  Kritériá pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka štvorročného  štúdia v študijnom odbore 7902 J gymnázium si môžete pozrieť TU.

 • Televízna reportáž o škole

 • Staň sa súčasťou GYMZELu!

  Si deviatak a chceš patriť do šikovného kolektívu mladých ľudí?

  Želiezovské Gymnázium Ti ponúka štúdium v škole s bohatou históriou a výbornými výsledkami svojich žiakov v oblasti vzdelávania, športu či kultúry. Pre nás nebudeš len kusom v celku. Samozrejmosťou je individuálny prístup, otvorená a úprimná komunikácia medzi žiakmi a učiteľmi, vytvorenie priestoru na tvorivé vyučovanie v zrekonštruovaných triedach a odborných učebniach. Modernizáciu vyučovania zabezpečuje digitálna a interaktívna technológia. Športovci sa potešia dobre vybaveným posilňovniam, na načerpanie inšpirácií poslúži novovybudovaná knižnica spojená so študovňou, v IT znalostiach sa zdokonalíš v informatickej učebni. Keďže v našej škole sa vzdeláva najmä pre život, realizujeme výlety a exkurzie do zahraničia (Poľsko, Anglicko, Škótsko ai.) a prostredníctvom medzinárodných projektov nadväzujeme nové priateľstvá so žiakmi z krajín, ako napríklad Poľsko, Dánsko či Česko.

  Ak máš chuť na sebe pracovať, dobre sa pripraviť na vysokoškolské štúdium a prežiť 4 roky na strednej škole, kde vždy budeš mať dvere otvorené, čakáme Ťa na prijímacich skúškach, ktoré sa uskutočnia 14. mája a 17. mája 2018 o 7:30 v budove školy. Tešíme sa na Teba.

 • Exkurzia - Banská Bystrica

  Dňa 10. 04. 2018 sa žiaci  nášho gymnázia zúčastnili  výchovno-vzdelávacej exkurzie do  Múzea Slovenského národného povstania, ktoré sa nachádza v Banskej Bystrici.  Cieľom exkurzie bolo oboznámiť žiakov s expozíciou Múzea Slovenského národného povstania a pripomenúť si priebeh druhej svetovej vojny vo svete, na území Slovenska a najmä podrobnejšie spoznať udalosti Slovenského národného povstania.  Následne  sa žiaci oboznámili  s najvýznamnejšími historickými a architektonickými pamiatkami mesta Banská Bystrica. Exkurzia prebehla podľa vopred vypracovaného časového harmonogramu. Žiaci dodržiavali  ustanovenia školského poriadku.

 • Mgr. Milan Bukoven ocenení Veľkou medailou sv. Gorazda

  V kalendári je veľa významných dní, no 28. marec, deň narodenia učiteľa národov Jána Amosa Komenského (1592-1670), veľkého pedagóga, filozofa a humanistu, je v našom povedomí synonymom úcty k učiteľom. Pedagogická obec si naprieč stáročiami  kladie za vzor jeho zásady výchovy novej generácie, myšlienky, ktoré nestarnú. Pri príležitosti Dňa učiteľov odovzdala  ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová Veľké a Malé medaily sv. Gorazda a ďakovné listy  šesťdesiatim pedagógom a osobnostiam z oblasti školstva. Slávnostné stretnutie sa uskutočnilo 27. marca v Bratislave. Ministerka vo svojom príhovore vyzdvihla význam a poslanie učiteľského povolania. Zdôraznila tiež, že práve vzdelaní ľudia patria medzi najvýznamnejší kapitál Slovenska a preto je práca pedagógov nezastupiteľná. Pripomenula aj pripravované zmeny v školstve a nevyhnutnú spoluúčasť učiteľov pri zavádzaní týchto zmien do praxe.

  Medzi ocenenými bol aj Mgr. Milan Bukoven, riaditeľ Gymnázia Štúrova 16, Želiezovce, ktorý si z rúk ministerky prevzal Veľkú medailu sv. Gorazda za dlhoročnú pedagogickú, kontrolnú a riadiacu činnosť v prospech rozvoja regionálneho školstva.  

  Pánovi riaditeľovi našej školy srdečne blahoželáme k významnému oceneniu.

 • Veľká noc

 • 25. marec - Deň zápasu za ľudské práva

  Dňa 25. marca 2018 si pripomíname 30. výročie Sviečkovej manifestácie. Sviečková manifestácia alebo Sviečková demonštrácia alebo Bratislavský veľký piatok bola pokojná manifestácia občanov za náboženské a občianske práva a slobody v socialistickom Česko-Slovensku, ktorá sa odohrala 25. marca 1988 na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Je dnes s odstupom času považovaná za jedno z najdôležitejších vystúpení občanov a veriacich proti komunistickému režimu v Česko-Slovensku. Táto manifestácia bola najvýznamnejšou aktivitou tajnej cirkvi v komunistickom Česko-Slovensku. Sviečková manifestácia vznikla z podnetu veriacich, ktorí žiadali dodržiavanie občianskych práv v Česko-Slovensku pre všetkých občanov – veriacich aj neveriacich. Kvalitou občianskeho odporu, šírkou záberu požiadaviek, odvahou vzoprieť sa totalitnej moci a reálnym utrpením ju možno považovať za systémový začiatok definitívneho pádu komunistickej totality na Slovensku, ku ktorému došlo po 17. novembri 1989. Zásahom Verejnej bezpečnosti (vtedajšej polície) a Štátnej bezpečnosti (vtedajšia tajná služba) proti Sviečkovej manifestácii boli hrubo zasiahnuté občianske práva a slobody a najmä sloboda zhromažďovania, zaručená Ústavou ČSSR z roku 1960. Bol porušený aj Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, ktorý ČSSR prijala v roku 1976 a tiež boli porušené závery helsinského Záverečného aktu KBSE z roku 1975 a Záverečného dokumentu následnej madridskej konferencie z roku 1983.

  Pred tridsiatimi rokmi Sviečková manifestácia otriasla vtedajšou spoločenskou a politickou situáciou a stala sa predzvesťou veľkých zmien.  Na našom gymnáziu sme si túto významnú udalosť pripomenuli týmito aktivitami: žiaci III. ročníka si pripravili prezentáciu o prípravách a priebehu Sviečkovej manifestácie a žiaci IV. ročníka si pozreli dokument "Sviečková manifestácia alebo Bratislavský Veľký Piatok".

 • Návšteva divadelného predstavenia

  Žiaci nášho gymnázia sa dňa 23. 02. 2018 zúčastnili divadelného predstavenia Elity v novej budove SND. Divadelnú hru zrežíroval český režisér Jiří Havelka v spolupráci s celým kolektívom tvorcov a v neposlednom rade s poradcami z Ústavu pamäti národa. Dej inscenácie Elity  sa odohráva v konšpiračnom byte. Pred príchodom prvých návštevníkov sa doň nainštalujú mikrofóny a potom sa môže všetko začať. Agenti sa striedajú, prichádzajú z rôznych strán a s rôznymi úlohami. Raz treba pritlačiť na herečku, ktorá nie a nie podpísať spoluprácu. Inokedy vypočúvať matku, ktorej syna roztrhali psy na hraniciach. Občas treba utužiť vzťahy s už dobre zabehnutými agentmi, potom zas využiť ľudské nešťastie vo svoj prospech. Inscenácia je najadresnejšia v epilógu. Konšpiračný byt nahradilo moderné televízne štúdio. Starí známi si oholili fúzy, prezliekli saká, popíjajú šampanské a riadia krajinu. V odpovediach na ostré otázky moderátorky svoju minulosť popierajú, banalizujú alebo sa drzo označujú za obete. Divadelná inscenácia Elity núti diváka zamyslieť sa nad podstatou moci, vládnutia a procesom prechodu z jedného režimu a spoločenského usporiadania do druhého. K hodnotnému umeleckému zážitku prispeli aj skvelé herecké výkony T. Pauhofovej, D. Heribana, E. Vášáryovej, R Autnera, A. Bártu, E. Horvátha.

 • Krajské kolo olympiády v ruskom jazyku

  Dňa 16. februára 2018 sa Rebeka Hrncsjárová, žiačka IV. ročníka zúčastnila Krajského kola olympiády v ruskom jazyku. V rámci tejto súťaže naša žiačka absolvovala  náročný test z kulturológie, počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, prácu s obrázkami a v poslednej časti súťaže ústne prezentovala svoje jazykové schopnosti a komunikačné zručnosti k jednotlivým konverzačným témam.

  V tejto náročnej súťaži naša žiačka Rebeka Hrncsjárová získala krásne 2. miesto. Srdečne blahoželáme k významnému úspechu a ďakujeme za reprezentáciu školy na tejto súťaži.

 • Krajské kolo olympiády ľudských práv

  Dňa 8. februára 2018 sa na Gymnáziu vo Vrábľoch uskutočnilo Krajské kolo olympiády ľudských práv, ktorého sa zúčastnila aj študentka nášho gymnázia Jana Szalayová. Olympiáda ľudských práv je súťažou, ktorá je dobrovoľnou, záujmovou činnosťou študentov stredných škôl a jej obsah a formy jej realizácie sú zamerané na vedomosti, zručnosti a postoje žiakov z oblasti ľudských práv, demokratických zásad a princípov právneho štátu.  Krajské kolo tejto súťaže vždy preverí  vedomosti súťažiacich  v dvoch disciplínach.  V prvom kole naša žiačka spolu s ostatnými absolvovala písomný test. V druhom kole si súťažiaci vylosovali prípadovú situáciu z oblasti ľudských práv, na ktorú museli reagovať a diskutovať o nej. Janke Salayovej, žiačke IV. ročníka  ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy na tejto súťaží a za získanie titulu úspešný riešiteľ.

 • Krajské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

  Dňa 7. februára 2018 sa uskutočnilo krajské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Našu školu reprezentovala Jadranka Repková, žiačka IV. ročníka, ktorá súťažila v kategórii A (žiaci 3., 4., a 5. ročníkov SŠ).  Naša žiačka absolvovala prvé kolo súťaže, ktoré bolo zamerané najmä na čítanie s porozumením a aplikáciu teoretických vedomostí do tvorivých úloh a do druhého kola sa neprebojovala.

  Jadranke Repkovej ďakujeme za dôslednú, zodpovednú prípravu a za vzornú reprezentáciu školy. 

 • Deň otvorených dverí 2018

  Milí deviataci!

  ĎAKUJEME  Vám veľmi pekne za účasť na  DNI OTVORENÝCH DVERÍ 2018, ktorý sa uskutočnil dňa 01. februára 2018 v budove školy.

 • Deň otvorených dverí

 • Stužková slávnosť - IV. ročník

  Do galérie Stužková slávnosť - IV. ročník boli pridané fotografie.

 • Pozvánka na rodičovské združenie

  Riaditeľ Gymnázia, Štúrova 16, Želiezovce pozýva zákonných zástupcov žiakov na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 25. januára 2018 o 16.00 hod.  v priestoroch školy.

                                                                                                                       Mgr. Milan Bukoven, riaditeľ školy

 • Oznámenie o organizácii vianočných prázdnin

  Vianočné prázdniny začínajú dňom 23. decembra 2017 a končia 5. januára 2018. Vyučovanie po vianočných prázdninách sa začína v pondelok  8. januára 2018.

 • Vianoce

 • Vianočný program 2017

  Do galérie Vianočný program 2017 boli pridané fotografie.

 • Školské kolo olympiády ľudských práv

  Dňa 5. decembra 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády ľudských práv. Školského kola sa zúčastnilo 25 žiakov, ktorí si preverili svoje vedomosti a zručnosti v dvoch disciplínach. Prvou bol písomný test, ktorý preveril vedomosti študentov z ľudskoprávnej oblasti. V druhej disciplíne si žiaci vylosovali prípadovú situáciu z oblasti ľudských práv, na ktorú museli reagovať a diskutovať o nej. 

  Všetky tieto disciplíny najlepšie zvládla Jana Szalayová - žiačka IV. ročníka.  Blahoželáme! 

 • Finančna gramotnosť - prednáška

  Dňa  8. decembra 2017   žiaci IV. ročníka absolvovali ďalšiu zo série prednášok z oblasti finančníctva. Prednášku na tému Plánovanie osobných a rodinných financií  prezentoval Ing. Milan Kalmacai, finančný poradca, kouč z Akadémie Rozvoja Levice. V rámci tejto prednášky sa študenti dozvedeli čo rozumieme pod pojmom osobné financie, aké informácie musia mať pred plánovaním osobných financií a ako je potrebné postupovať pri tvorbe rodinného rozpočtu.

  Prednášajúcemu ďakujeme za nové a praktické informácie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce
  Štúrova 16, 937 01 Želiezovce
 • Riaditeľ školy - Mgr. Milan Bukoven: 036/7712369
  Hospodárka školy - Vilma Csicsmanová: 036/7712360

Fotogaléria