Navigácia

Priority školy

Pedagogický princíp školy a profil absolventa

Pedagogický princíp školy

Hlavnými cieľmi gymnázia sú rozvinuté absolventove vedomosti, schopnosti a hodnotové postoje tak, aby:

·  bol absolvent pripravený pre pracovný a mimopracovný život v spoločnosti,

·  získal nevyhnutný vzdelanostný základ na pokračovanie vo vzdelávaní a  pre svoj osobný a sociálny rozvoj.

Zámerom je rozvinúť u absolventov kľúčové kompetencie v akademických oblastiach učenia sa tak, aby:

·  si mohli vybrať optimálnu cestu k svojej študijnej a profesijnej kariére podľa svojich schopností, potrieb a záujmov,

· získali dostatok príležitostí nadobudnuté spôsobilosti samostatne tvorivo uplatňovať v kontexte pracovnej a mimopracovnej praxe a zároveň boli motivovaní k ich rozvoju v priebehu kontinuálneho vzdelávania.

 

Predpokladom dosiahnutia týchto cieľov je potrebné zmeniť nielen vyučovacie metódy a formy, ale i metódy a kritéria hodnotenia. Za prioritné považujeme postupnú zmenu základného vzťahu učiteľ – žiak. Tento vzťah musí byť pozitívny a partnerský pri rešpektovaní rolí jednotlivých subjektov vzdelávacieho procesu.

Prevažujúcou stratégiou v procese učenia i v organizovaní školy musí byť spolupráca. Výber a štruktúra učiva ako prostriedku k dosahovaniu kľúčových kompetencií musí byť dielom učiteľov i žiakov. Vzdelávací obsah bude priebežneaktualizovaný v súvislosti s dosiahnutým stupňom poznania. Vzdelávanie podporuje osobnostný a sociálny rozvoj žiaka, jeho kritické myslenie a schopnosť rozlišovať dobré a zlé. V tejto súvislosti sa etika musí stať dôležitou súčasťou všetkých vyučovacích predmetovi činností školy.

Učitelia sa musia snažiť poznať svojich žiakov v celej šírke ich osobnosti. Hodnotenie je založené na hľadaní pozitív, nie nedostatku. Pre hodnotenie a klasifikáciu má škola stanovené jasné pravidlá.

Dôležitou vlastnosťou celého vyučovacieho procesu je jeho zmysluplnosť. Učitelia i žiaci musia mať jasnú odpoveďna zásadnú otázku, prečototo učím a prečo sa tomuto učím, aký to má význam v živote.

V škole sa budeme snažiť vytvárať bezpečné, priateľské a príjemné prostredie. Na jeho tvorbesa musia podieľať učitelia i žiaci.

Škola zabezpečí podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní.

 

Profil absolventa

Absolvent našej školy by mal svojím vystupovaním robiť dobré meno škole, byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, byť schopný hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine a v spoločnosti, byť schopný starať sa i o svoje fyzické i psychické zdravie, vedieť uzatvárať kompromisy.

Nadobudne rozhľad nad širokou problematikou informatiky. Získa základné zručnosti pri práci s informačnými technológiami, osvojí si prácu s grafickými editormi a tvorbu a formátovanie dokumentov. Dokáže samostatne vyhľadávať informácie na internete, prezentovať ich a komunikovať prostredníctvom elektronickej pošty. Pozná nebezpečenstvá internetu a ochranu proti nim. Dokáže samostatne riešiť problémy a zapísať postup ich riešenia.

Dokáže aktívne pracovať s rozličnými typmi grafickej informácie. Vie ich samostatne vytvárať, editovať a prezentovať. Ovláda rôzne postupy digitalizácie grafickej informácie. Pozná najznámejšie formáty, kompresiu a teóriu digitalizácie grafických informácií.

Pozná metódy prírodných vied a vie diskutovať o prírodovedných otázkach. Uvedomuje si a vidí potreby prírodovedných poznatkov v bežnom, každodennom živote. Vie poukázať na spätosť prírodovedného poznania a životných činností, javov a dejov. Má schopnosť presadzovať ekologické prístupy pri riešení problémov.

Získa základné kompetencie uvedomovať si prírodné krásy a historické pamätihodnosti svojho regiónu za účelom pestovania úcty k svojej vlasti, kraju a i k sebe samému. Má vzťah ku kráse ľudového umenia a k uchovávaniu kultúrneho dedičstva našich predkov. Prejavuje toleranciu voči iným kultúram.

Dobre ovláda slovenský jazyk a sám sa stará o kultúru svojho písomného a ústneho vyjadrovania. Získa pisateľské zručností, ktoré môže využívať v komunikačnej praxi v rámci periodík, médií, tvorby projektov a prezentácii školy na verejnosti.

Dosiahne v oblasti cudzích jazykov úroveň B2 ( prvý cudzí jazyk ) alebo B1 ( druhý cudzí jazyk )podľa Európskeho referenčného rámca pre jazyky. V hovorenom prejave bude schopný poradiť si  vo väčšine situácií bežného života, žiadať a podať informácie. Bude schopný písať súkromné a niektoré formálne listy. Bude čítať s porozumením aj dlhšie cudzojazyčné texty, získa schopnosť odhadnúť význam neznámych výrazov. Bez problémov sa zúčastní neformálnej konverzácie na rôzne známe alebo predvídateľné témy.

Pozná krajiny z hľadiska podmienok rozvoja ich organizovaného a individuálneho cestovného ruchu. Ovláda organizačnú štruktúru cestovnej kancelárie, odbornú terminológiu, typológiu, formy a druhy cestovného ruchu, faktory a riziká ovplyvňujúce cestovný ruch. Hodnotí predpoklady rozvoja cestovného ruchu v danom regióne. Má odborno-praktické sprievodcovské činnosti prostredníctvom modelových situácii, pozná vidiecky, mestský a kultúrny turizmus.

Je si vedomý svojich kvalít, pripravený uplatniť sa v zamestnaní a byť zodpovedný za svoj život.

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce
    Štúrova 16, 937 01 Želiezovce
  • Riaditeľ školy - Mgr. Milan Bukoven: 036/7712369
    Hospodárka školy - Vilma Csicsmanová: 036/7712360

Fotogaléria