Navigácia

Rada školy Rada rodičov Žiacka školská rada

Partneri školy

Rada školy

 

Zloženie rady školy

I. Zástupcovia pedagogických zamestnancov školy:

1. Mgr. Nikolett Čudaiová – predseda Rady školy  

2. Mgr. Viera Menčíková 

II. Zástupcovia nepedagogických zamestnancov školy:

3. Vilma Csicmanová

III. Zástupcovia rodičov žiakov školy:

4. Ing. Helena Martosyová

5. MUDr. Tibor Pólya

6. Mgr. Zuzana Zeleňanská

IV. Zástupca žiakov školy:

7. Alexandra Opavská

V. Zástupcovia zriaďovateľa školy:

8. Ing. Dušan Mesároš

9. Bc. Miloš Zaujec

10. Bc. Zita Cseri

11. Ing. Róbert Gulyás

 

Rada školy pri Gymnáziu v Želiezovciach bola ustanovená v zmysle platnej legislatívy. Rada školy vyjadruje záujmy rodičov, študentov, pedagogických a nepedagogických pracovníkov vo svojej kompetencii v oblasti vzdelávania a výchovy. Vyjadruje sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa týkajú riadiacej činnosti i  fungovania Gymnázia v Želiezovciach. Podieľa sa na riešení finančných otázok a problémov, s ktorými škola počas roka zápasí. Rada školy sa na svojich zasadnutiach vyjadruje k realizácii koncepčného návrhu školy, k rozpočtu školy, jej hospodáreniu a riadeniu, k pedagogickému, organizačnému a  materiálno - technickému zabezpečeniu vzdelávacieho procesu, návrhu počtu žiakov do tried 1.ročníka, k zavedeniu študijných odborov a študijných zameraní. Členovia Rady školy sú pravidelne informovaní o študijných výsledkoch, dochádzke a správaní žiakov našej školy, ako aj o úspechoch našich žiakov v okresných, krajských i celoslovenských súťažiach.

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce
    Štúrova 16, 937 01 Želiezovce
  • Riaditeľ školy - Mgr. Milan Bukoven: 036/7712369
    Hospodárka školy - Vilma Csicsmanová: 036/7712360

Fotogaléria